top of page

BETINGELSER

LEJE AF STAND

Bestilling af stand
Stande til salg af varer på Kræmmergårdens område kan reserveres på Kræmmergårdens hjemmeside Kræmmergården.dk eller ved henvendelse på e-mail, telefonisk eller i butikken. Aftale om reservation af en stand er først bindende, når lejen for den reserverede stand er betalt. Priser for stande kan findes her.


Det er ikke muligt at fremleje eller afstå en lejet stand.
 

Alle priser er angivet inklusiv moms.
 

Salg fra stand
Ved leje af en stand på Kræmmergårdens område har lejeren ("Sælger") ret til at udstille varer på standen med henblik på salg af varerne. Kræmmergårdens kunder vil i Kræmmergårdens åbningstid have adgang til standene på Kræmmergårdens område og til at købe de udstillede varer. Sælger bestemmer selv hvilke varer (se dog nedenfor), Sælger vil sælge, og til hvilken pris. Kræmmergården vil sælge de udstillede varer på vegne af Sælger. Kræmmergården vil modtage provision på 19 % ("Provisionen") af ethvert salg fra standen. Provisionen er inklusiv moms for Provisionen. Det samlede varesalg på en stand fratrukket Kræmmergårdens provision udgør Sælgers overskud ("Overskuddet").  


Standtyper
Kræmmergårdens reolstande er fleksible. Sælger kan således selv vælge, om Sælger vil have hyldeplads, bøjleplads eller en kombination heraf. De forskellige muligheder for indretning af reolstande kan ses her. 


Hvis Sælger har ting, der ikke kan være på en reolstand, har Sælger mulighed for at leje en gulvstand. En gulvstand måler cirka 1,4 x 1,2 meter.

 

Sælger har også mulighed for at leje gulvplads til en større ting. Pris er kr. 25,- til tingen er solgt eller der er gået én uge, hvad der nu kommer først. Dette kan ikke bookes i forvejen, men skal aftales med Kræmmergården på dagen.


Der er mulighed for at leje billedhylde til billeder (malerier og fotos). Billedhylderne findes i to størrelser: 55 cm og 115 cm bred. De udstillede billeder må ikke være bredere end billedhylden.


Ved leje af en reolstand eller gulvstand har Sælger mulighed for at få 1-2 varer udstillet i en aflåst glasmontre, hvis der er plads. Disse varer skal have en salgspris på mindst kr. 100.

Har Sælger flere, mindre ting kan Sælger kan også leje en hel hylde i aflåst glasmontre. En sådan hylde måler cirka 75 x 35 cm.


Stregkoder
Alle varer på Sælgers stand skal mærkes med en stregkode fra Kræmmergården. Stregkoder udleveres i Kræmmergårdens butik. Stregkoderne er nødvendige for, at Kræmmergården kan identificere, hvilken sælger der ejer og sælger hvilke varer. På stregkoden skal Sælger angive varens art og pris med kuglepen. 

Har sælger købt adgang til "Mit Salg" kan mærkerne også laves online med tekst og pris. For disse mærker genkendes tekst og pris ved skanning og det kan gøre det lettere at følge med i sit salg.


Hvis der opstår behov for ændringer eller rettelser på en vares stregkode, skal Sælger anvende en ny stregkode. Der må ikke foretages rettelser eller overstregninger på stregkoder. Sælger kan altid få udleveret yderligere stregkoder i butikken.


Bøjler
Bøjler til stangtøj kan lånes af Kræmmergården.


Alarmer
Kræmmergården har forskellige typer af alarmer, der kan påsættes Sælgers varer. Labelalarmer, der klistres på varer, kan købes af Kræmmergården. Wire- og tøjalarmer kan lejes af Kræmmergården. 


Se priser for køb og leje af alarmer her.

Lejeperiode
En stand kan lejes i en uge eller længere. Lejeperioden bliver ikke automatisk forlænget. Sælger og Kræmmergården kan vælge at forlænge en lejeperiode. I dette tilfælde kan Kræmmergården desværre ikke garantere, at Sælger kan beholde den samme stand.  Sælger kan derfor med fordel overveje, om Sælger ønsker at reservere en stand i flere uger. Derved kan Sælger have samme stand i alle ugerne.

Langtidsleje

Lejes standen i 14 uger eller mere, registreres lejeperioden som ”Langtidsleje” i Kræmmergårdens bookingsystem. Derved vil lejer – når lejen nærmer sig sin slutning – blive forespurgt, om lejer ønsker en ny periode på samme stand. Lejes standen igen i 14 uger eller mere registreres lejeperioden på ny som ”Langtidsleje”. Fornys lejen for en kortere periode, registreres den ikke længere som ”Langtidsleje”.

 

En lejer, der lejer sin stand som ”Langtidsleje”, kan - ved fornyelse af lejeperioden - vælge en pause på op til 5 uger fra standen og stadig forny lejen af den samme stand. Ved længere pauser må lejer påregne at skulle flytte stand.

 
Sælger er velkommen til løbende at supplere sin stand med nye varer under en lejeperiode og til at rette standen til. 


Sælger kan tilkøbe daglig oprydning. Se pris for oprydning her.


Sælger har mulighed for at holde udsalg på hele sin stand. Sælger kan kontakte Kræmmergården for at få sat et skilt på standen, hvor det fremgår, at der er 25 %, 50 % eller 75 % rabat på samtlige varer på standen. Sælger kan først sætte rabat på sin stand efter en uge eller efter halvdelen af lejeperioden er gået, efter hvad der nu kommer først. Sælger kan maksimalt have samme rabat på sin stand i 14 dage. Derefter skal der gå mindst 14 dage, før samme rabat igen kan haves. Udsalget vil blive registreret i Kræmmergårdens IT-system, der automatisk vil registrere rabatten ved salg af varer.


Lejeperiodens begyndelse
Sælger kan sætte varerne op på sin stand allerede 1 time før lukketid den sidste åbningsdag før lejeperiodens begyndelse. En Sælger, hvis lejeperiode starter mandag, kan klargøre sin stand søndag fra en time før lukketid og frem.


Lejeperiodens slutning
Ved lejeperiodens ophør skal Sælger afrydde og nedpakke sin stand senest 1 time før Kræmmergården lukker på Kræmmergårdens sidste åbningsdag før lejeperiodens afslutning. Sælger skal medbringe billedlegitimation og kontakte personalet før nedpakning af standen.

 
Sælger skal lade alle stregkoder med priser blive siddende på varerne, indtil varerne har forladt Kræmmergårdens område. Det skyldes, at ingen varer uden stregkoder må tages med ud af butikken. Personalet kan fjerne eventuelle alarmer. Sælger bedes selv gøre opmærksom på, om Sælger har varer i en glasmontre eller billedgalleriet.

 
Kræmmergården har ret til at kontrollere de nedpakkede varer.


Er standen ikke tømt rettidigt, er Kræmmergården behjælpelig med at gøre det for Sælger mod et administrationsgebyr samt udgifter til flyttekasser. De nedpakkede varer vil blive opbevaret af Kræmmergården i en uge, hvorefter de bortskaffes af Kræmmergården. Der tages forbehold for ekstraomkostninger til bortskaffelse.


Varer uden stregkode
Varer uden stregkode vil blive placeret på en selvstændig stand for hjemløse varer. Sælger bedes være opmærksom på, om nogle af Sælgers varer findes på denne stand. Varer på denne stand opbevares i 14 dage, hvorefter de bortskaffes af Kræmmergården.


Afregning af salg
Overskuddet fra solgte varer afregnes én gang om måneden, senest d. 10. i måneden. Eksempelvis vil overskuddet fra varer solgt i januar måned blive afregnet senest 10. februar. Overskuddet overføres direkte til en af Sælger angivet bankkonto i en dansk bank. Det er ikke muligt at få kontant udbetaling.


Kræmmergården har ret til at modregne eventuelle tilgodehavender hos Sælger ved udbetaling af Overskuddet.


Indberetninger til offentlige myndigheder
Sælger er selv ansvarlig for enhver indberetning til offentlige myndigheder, herunder SKAT, og eventuelle konsekvenser heraf.

REGLER OG BETINGELSER PÅ STANDEN

Placering af varer
Varer må ikke placeres uden for Sælgers stand uden forudgående aftale med Kræmmergården.

Særligt for gulvstande

Gulvstandene er primært for større ting som stole, borde, lamper, reoler mm. Større ting er ting, der ikke kan være på en af vores reoler (med alle hylderne isat). Ting der kan være på en sådan reol, er mindre ting.

Der må maksimalt være 5 mindre ting på din gulvstand.

 

Sætter du ting oven på hinanden på din stand, så sørg for, at der maksimalt skal flyttes 5 ting, for at få fat i den nederste ting.

 

Tøjstativer fyldt med tøj er uønskede på gulvstandene. Har du et tøjstativ, du gerne vil sælge, er du velkommen til det. Du kan illustrere brugen af det med maksimalt ét sæt tøj på.

 

Vi er klar over, at Kræmmergården ikke har rigtig god mulighed for at præsentere pendellamper. Pendellamper på gulvstanden er derfor ok, og tæller ikke med som mindre ting.


Uønskede varer
Følgende varetyper må ikke sælges fra stande på Kræmmergården:
Fødevarer, alkohol, tobak, ulovlige kopivarer, våben, pornografisk materiale, fyrværkeri og andre farlige væsker og materialer.

Henvisning til sælgers telefonnummer, adresse, email, hjemmeside eller lignende er ikke tilladt.


Kræmmergården forbeholder sig i det hele taget ret til at fjerne ting, hvis de efter Kræmmergårdens skøn er upassende.


Anvisning for handel
Alle solgte varer skal registreres i Kræmmergårdens kassesystem. 


Opsigelse af langtidskontrakter
Kræmmergården forbeholder sig ret til at opsige aftale om leje af standen, hvis der i en periode ikke har været registreret salg på standen.


Ejendomsret
Sælger står inde for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen.


Fortrydelsesret og reklamationsret
Ethvert salg fra stande på Kræmmergården sker uden ansvar for Kræmmergården, idet Kræmmergården alene er facilitator for handlen. Enhver handel, der sker fra stande på Kræmmergården, sker med Sælger (lejeren af standen, der også har ejendomsretten over varer på standen) som sælger af varen. 


De solgte varer sælges som udgangspunkt som beset, og en køber kan som udgangspunkt ikke gøre mangelsbeføjelser gældende over købte varer. Reklamerer en køber af en vare over mangler ved det købte, er dette et forhold mellem Sælger og køber, og således Kræmmergården uvedkommende.


Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med varer købt fra stande på Kræmmergården.


Der vil være mulighed for at afprøve elektroniske og elektriske varer ved tilslutning til en 230 V stikkontakt inden køb.


Ansvar
Kræmmergården forsøger at undgå tyveri og hærværk ved almindelig årvågenhed, alarmer og videoovervågning.


Kræmmergården er ikke ansvarlig for stjålne, tabte eller ødelagte varer. 


Kræmmergården er ligeledes ikke erstatningspligtig i tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, storm-, brand- eller vandskade. 


Enhver tvist vedrørende solgte produkters ægthed eller oprindelse er Sælgers fulde ansvar og Kræmmergården uvedkommende.


Fortrolighed
Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven.


Værneting
Tvister mellem Sælger og Kræmmergården skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns byret.

SÆRLIGE VILKÅR FOR MOMS-REGISTREREDE / ERHVERSDRIVENDE

 

Nedenstående vilkår gælder alene for momsregistrerede Sælgere. Ovenstående vilkår gælder dog også for momsregistrerede sælger, i det omfang andet ikke følger nedenfor.

Oplysning om momsregistrering

Hvis Sælger er momsregistreret, bedes Sælger gøre Kræmmergården opmærksom på dette ved reservation af standen.

Salg af varer for momsregistrerede sælgere

Ved salg af en momsregistreret Sælgers varer vil Kræmmergården formelt være sælger af varerne i forhold til køber. Sælger vil være leverandør af varerne til Kræmmergården. Kræmmergården skal ikke eje Sælgers varer, og Kræmmergården køber ikke varen før varen er solgt til en køber. Sælger skal således ikke udstede en faktura til Kræmmergården for en vare, før Kræmmergården har solgt varen.

Afregning for momsregistrerede sælgere

Sælger skal efter modtagelse af opgørelser over solgte varer udstede en faktura til Kræmmergården for de solgte varer. Sælgers faktura til Kræmmergården skal lyde på varernes salgspris fratrukket Kræmmergårdens provision på 19%. Både fakturaen for salget fra Kræmmergården til kunden og fakturaen fra Sælger til Kræmmergården skal indeholde moms.

Kræmmergårdens provision beregnes ud fra varens købspris inklusiv moms. Den beregnede provision er ligeledes inklusiv moms.

Sælgers faktura til Kræmmergården skal have en sådan forfaldstid, at betaling ikke skal ske tidligere end det følger af afsnittet "Afregning af salg" ovenfor.

Reklamation over varer solgt fra momsregistrerede sælgere

Da Kræmmergården formelt er sælger af en momsregistreret Sælgers varer, vil købere kunne reklamere over mangelfulde varer over for Kræmmergården. En momsregistreret Sælger er i det tilfælde forpligtet til at friholde Kræmmergården for alle udgifter i forbindelse med reklamationer og mangelsindsigelser. Sælger skal således i forholdet mellem Sælger og Kræmmergården bære den økonomiske risiko for mangler ved solgte varer, selvom Kræmmergården formelt er sælger af varen i forholdet til køber. Dette gælder, uanset hvilke mangelsbeføjelser køber benytter sig af, herunder forholdsmæssigt afslag, ophævelse af køb og reparation.
 

Kræmmergården er berettiget til at modregne tilgodehavender mod Sælger i fakturaer fra Sælger, uanset hvordan Kræmmergårdens tilgodehavende er opstået.

Momsregistrerede sælgeres salg af varer til købere kan i almindelighed ikke undtages fra mangelsindsigelser, uanset om den solgte vare er brugt.

Disse betingelser er gældende ved salg af varer via stande på Kræmmergården Dragør ApS ("Kræmmergården"), Søndre Kinkelgade 27 ("Kræmmergårdens område").​

bottom of page